X

Ваше ім`я: *

Ваш номер телефону: *

Уведіть код для перевірки
1315
УВАГА! НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ВИКЛАДАЧІ!
WEB-дизайну • 3D-MAX • Бухгалтерських курсів і 1С бухгалтерії • Професійних курсів JAVA • Photoshop • Комп'ютерних курсів

Професійні курси JAVA

з кандидатом технічних наук Іщеряковим Сергієм Михайловичем.

Розклад занять узгоджується в процесі формування групи.

Розділ «Основи структурного (алгоритмічного) програмування»


Тема 1: «Лінійні програми»

1.1 Встановлення Eclipse. Перша програма. Коментарі одно- та багаторядкові. 
1.2 Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Oператор System.out.print(). Конкатенація. 
1.3 Арифметичні операції. Тип даних double. Операція ділення за модулем, в т.ч. ділення за модулем від’ємних чисел. 
1.4 Взаємні перетворення (casting) типів int та double. 
1.5 Двійкова система числення. Взаємні перетворення цілих чисел в двійковій та десятковій системах числення. Додавання в двійковій системі. Шістнадцяткова та вісімкова системи числення. 
1.6 Розрядна сітка комп’ютера та діапазони представлення чисел. Представлення цілих від’ємних чисел в двійковій системі. 
1.7 Типи даних byte, short, long, float. Перетворення типів даних. 
1.8 Інкремент та декремент. Операції з присвоєнням. 
1.9 Тип даних char. ASCII-коди. Символи пробіла. Перетворення типів даних. 
 

Тема 2: «Алгоритми із розгалуженням»

2.1 Операції порівняння. Формат boolean. Оператори if та if-else. 
2.2 Тернарний оператор. 
2.3 Вкладені оператори if. 
2.4 Оператор switch-case. 
2.5 Логічні функції NOT, AND, OR, XOR. 
2.6 Замикальні функції. 
2.7 Аналогія та різниця між вкладеними операторами if, простими та замикальними логічними функціями. 
2.8 Побітові функції NOT, AND, OR, XOR. 
2.9 Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій. 
 

Тема 3: «Цикли»

3.1 Оператор for. Цикли. 
3.2 Синтаксис оператора for. 
3.3 Область видимості змінної. 
3.4 Рекурентні цикли. Оператори while та do-while. 
3.5 Вкладені цикли. 
3.6 Оператори break, continue, return. Метод System.exit(). 
 

Тема 4: «Оброблення масивів»

4.1 Одновимірні масиви. Поле length. 
4.2 Обробка масивів без розгалужень. 
4.3 Оператор foreach. 
4.4 Введення рядкового масиву з командного рядка аргументом методу main(). 
4.5 Обробка масивів із розгалуженням. 
4.6 Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини. 
4.7 Обробка масивів із утворенням масиву-результату невідомої довжини. 
4.8 Двовимірні масиви. 
 

Розділ «Основи об’єктного програмування»

Тема 5: «Інкапсуляція»

5.1 Поняття інкапсуляції, структура класу. 
5.2 АРІ класу String. Використання методів класу String для обробки рядкових масивів. 
5.3 Оголошення та створення рядкових об’єктів. Оператор new. Літерал null. 
5.4 АРІ класу GregorianCalendar. 
5.5 Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Змінні локальні та змінні класу. 
5.6 Оголошення методів. 
5.7 Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови класів. 
5.8 Ключове слово static. 
5.9 Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань. 
5.10 Типи методів. Конструктори. 
5.11 Перевантаження конструкторів. 
5.12 Перевантаження методів. 
5.13 Особливості ініціалізації змінних: способи, блоки, порядок. 
 

Тема 6: «Наслідування»

6.1 Поняття наслідування, відношення is-a, has-a. 
6.2 UML- діаграми. 
6.3 Пакети. Import. Static import. 
6.4 Модифікатори доступу. 
 

Тема 7: «Наслідування та поліморфізм»

7.1 Ключове слово this. 
7.2 Ключове слово super. 
7.3 Клас Object. 
7.4 Перевизначення методів. 
7.5 Перевизначення методів toString(), equals() класу Object. 
7.6 Метод hashCode(). 
7.7 Covariant Returns. 
7.8 Поліморфізм. 
7.9 Раннє та пізнє зв’язування. 
7.10 Ключове слово final – методи та класи. 
7.11 Ключове слово final – примітивні змінні. 
7.12 Ключове слово final – об’єктні змінні. 
7.13 Приведення типів. 
7.14 Оператор instanceof. 
 

Тема 8: «Інтерфейси»

8.1 Абстрактні класи. 
8.2 Інтерфейси. 
8.3 Реалізація множинного наслідування через інтерфейси. 
8.4 Інтерфейс Comparable. 
8.5 Інтерфейс Comparator. 
8.6 Колекція ArrayList 
8.7 Сортування масивів та ArrayList за допомогою інтерфейсів Comparable та Comparator . 
 

Тема 9: «Переривання»

9.1 Типи переривань. Exceptions. 
9.2 Блоки try, catch, finally. 
9.3 Множинний catch. 
9.4 Розповсюдження неперехоплених винятків. 
9.5 Оператор throws. 
9.6 Оператор throw. 
9.7 Ієрархія Throwable. Контрольовані та неконтрольовані винятки. 
9.8 Класи винятків, створені користувачем. 
9.9 Винятки в перевизначених методах. 
«Дослідження методів із ArithmeticException та ArrayIndexOfBoundsException» 
«Дослідження методів із IOException» 
«Використання оператора throws в методах із контрольованими та неконтрольованими винятками» 

Розділ «Java-технології»

Тема 10: «Java-технології»

10.1 Strings – властивість immutable. 
10.2 Особливості літеральних Strings, поняття пула для Strings. 
10.3 Класи StringBuffer, StringBuilder. 
10.4 Збирач сміття Garbage Сollector. 
10.5 Використання var-args. 
10.6 Вимоги стандарту JavaBeansNaming. 
10.7 Wrappers, autoboxing, autounboxing. Пул для Wrappers. 
10.8 Класи Date, Locale. 
10.9 Класи пакету java.time. 
10.10 Призначення Lambda-виразів. 
10.11 Синтаксис Lambda-виразів. 
10.12 Пакет java.util.function. Функціональний інтерфейс Predicate. 
 

Тема 11: «Внутрішні класи, основи графічного інтерфейсу та введення»

11.1 Регулярні внутрішні класи. 
11.2 Статичні внутрішні класи. 
11.3 Локальні внутрішні класи. 
11.4 Анонімні внутрішні класи. 
11.5 Множинне наслідування. 
11.6 Основи Swing. Використання JLabel. 
11.7 Диспетчери компоновки xLayout. 
11.8 Технологія Listeners. Варіанти реалізації інтерфейсу ActionListener. 
11.9 Використання JButton та JTextField. 
11.10 Операції з файловою системою із використанням інтерфейсу Path, класів File, Files, Paths. 
11.11 Символьні потоки. Текстові файли: запис та читання. Клас RandomAccessFile. 
11.12 Інтерфейси атрибутів файлів. 
11.13 Класи DirectoryStream, FileVisitor, PathMatcher, WatchService.